Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
26
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
24
-
12
23
-
12
00712    1  1 1              1   
016  111 1   1           1       
02912     1 1             1 2   1
034            1      1    1  1  
0461  21 2                       
0510   2 1   1    1  1  11      11
068 1  1         11       1  11 1
074     1           2 1          
0861     1        1  1    2      
094           1     1   1 1      
1011 11     1 2   111 1   1   1   
1110    1     1 21  1          112
1210      1   1  12 1     1   111 
138 1     11  1  1    1    1  1  
145        1 1 1    1  1         
156  1       1 1 1         11    
16141111  11       12  2    1 11  
179    1     1 2          11   21
189 11  1 212 1                  
193         1               11   
2061 1              12  1        
215    111  1     1              
227  1 1    1   11        1     1
237  1  2        1           11 1
243     1       1    1           
2591 1      1  11  11          2 
268  11        1   111   1   1   
2712   1   1    11  1    11 1  112
283    1 1             1         
2910    2    1 1        11  111  1
3010   1   1 1  1   1   11 111    
31122         1    1 21 1 111 1   
3210111  1  1      1 1 2     1    
334      1                2    1 
34141      311  1   1  11   1 1 11
3516  131  1      212    2 1   11 
367 1  1                 11  21  
373       1            1    1    
3813 3   11 1   11     1   1 1 11 
395    1        1   1          2 
40111 21   2 1 1 1              11
419      1   1   1 1 1   11 1   1
42141 111  1  21   1  111      2  
437    2      1     11 1     1   
4491       1  1 1 1  1      3    
458  1   2    1 1    11    1     
469111        2             1 111
477         2  1       12 1      
487    1         2  11       11  
499 1    11 11      11 1  1      
508  1     1     2   1 1   11    
517           2  1   1   1 1  1  
527   2     11 1      11         
5391   11     1    1   1    11 1 
547        1   1  1  1   11  1   
5511 11 11   11  1    1   2    1  
567   1 2 121                    
57121 2   1    121 112            
586 1           1  1     1 1  1  
595 1          2      11         
60121  1 1  1 1  1       21 11   1
615 1         1 1  1      1      
6281       4            1    11  
638  2 1               1 2   11  
64102  1  1    1 1 1    1    1  1 
6510            11  2 21  11     1
669   1 1111  1   1       11     
6712 2   1      1   11  2   3 1   
689     1  2          1  2 111   
696 1 11 1      1     1          
707        11  1  1 1        11  
711     1                        
724                  1  11   1   
7311        1    1 1   213  1    1
7491 1  1  111       1      1 1  
7510       2   1  12     1 11    1
764          1       1    1     1
778       1     211   11   1     
7841     1         1 1           
7915     111 11   11 2  21  1 11  
807   1  1   11       1     1   1
817   1   1  1    1  1        1 1
8215 1111  1 1   1 1 1 1  11 11 1 
8381        1     1 1 1 1 1     1
845         1  11 1 1            
851011   1   11       1  3      1 
869 1 11  1   11  1   1     1    
875     2         1       1 1    
8892          2  1     1    1  2 
899          1 11     1 2   1  11
905      1          1    1    11 
9113      1 1  111  3  112    1   
9210    1 211 1      1    2 1     
938 1 1 1        11          111 
948      1 111      1 1  1 1     
959   111       12       11     1
9612  1    1   1  1 1 1 1 1 1  111
9710  1 1     2   2 1  1     1   1
984     1  1       1           1 
993    11     1                  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: